Song Chet Di Ve Dau - Cover

SỐNG CHẾT, ĐI VỀ ĐÂU?


Một số người quan niệm rằng chết là hết. Nhưng một số khác cho rằng chết không phải là hết mà là chuyển sang kiếp khác, còn gọi là luân hồi. Một số khác nữa tin rằng con người phải chầu trời sau khi chết….


CON BEO ĐỔI VẰN


Có một câu chuyện kể về một vị quan kia có tiếng là rất thanh-liêm, chính-trực, ông thường giúp đỡ dân làng và không nhận bất cứ lễ vật của ai…


Can A Leopard Change Its Spots


There was a righteous judge who ruled over a certain village. He was a righteous man, full of integrity. He helped the villagers and was fair to them. He never accepted the gifts or bribes of the people. He always judged fairly and never showed partiality to anyone…