Bài Mới Nhất | Newest Message


52. Bảy Ống Loa (Khải Huyền – Phần 10) | The Seven Trumpets (Rev. – Part 10)


Bài Trước Đây | Past Messages ArchiveSách Khải Huyền | Book of Revelation
Chúa Ba Ngôi Hiệp Một Và Đền Tạm | The Trinity & Tabernacle


Bảy Ngọn Núi | The 7 Mountains
Ba Tầng Trời | The 3 Heavens


12. Tầng Trời Thứ Ba Tuyệt Vời – Thiên Đng | The Third Heaven – Paradise

11. Có Ba Tầng Trời| There Are Three HeavensKẻ Thù: Con Rồng | Our Enemy: The Dragon


10. Quyền Lực Của Con Rồng | Power Of The Dragon

9. Ai là Kẻ Thù Chúng Ta? | Who Is Our Enemy?

8. Tôi Phải Chọn Ai? | Who Must I Chose?Khôn Ngoan và Lẽ Thât | Wisdom And Truths


7. Khôn Ngoan Gấp Mười Lần Hơn| Wisdom Ten Times Better

6. Đừng Cúng Tế Ma Quỷ | Don’t Sacrifice to DemonsLife And Death | Sống và Chết


5. ​The Richman or The Beggar: Who Had The Better Life? | Người Giàu Hoặc Người Ăn Xin: Đời Sống Ai ​Thành Công

4. What Is After Death? | Chết Đi Về Đâu?Who Is God? | Chúa Là Ai?


3. Jesus: Who Am I?​ | Giêsu: Ta Là Ai?

2. Satan! Back Off! | Hỡi Satan! Hãy Lui Ra! 

1. Encounter With God | Gặp Chúa Trong Cơn Bão