Bài Mới Nhất | Newest Message


60. Quyền Năng Trong Huyết Giêsu (Khải Huyền – Phần 18)

Power In The Blood Of Jesus (Revelation – Pt 18)


Bài Trước Đây | Past Messages ArchiveSách Khải Huyền | Book of Revelation


60. Quyền Năng Trong Huyết Giêsu (Khải Huyền – Phần 18) | Power In The Blood Of Jesus (Rev. – Pt 18)

59. Tổng Quan Sách Khải Huyền (Khải Huyền – Phần 17) | Overview of Revelation – (Rev. – Part 17)

58. Khải Huyền Đoạn 22 (Khải Huyền – Phần 16) | Revelation 22 – (Rev. – Part 16)

57. Khải Huyền Đoạn 7 – Phần 2 (Khải Huyền – Phần 15) | Revelation 7 – Part 2 – (Rev. – Part 15)

56. Khải Huyền Đoạn 7 – Phần 1 (Khải Huyền – Phần 14) | Revelation 7 – Part 1 – (Rev. – Part 14)

55. Bảy Bát Thạnh Nộ (Khải Huyền – Phần 13) | Seven Bowls of Judgements (Rev. – Part 13)

54. Bảy Ống Loa – Phần 2 (Khải Huyền – Phần 12) | The Seven Trumpets – Part 2 (Rev. – Part 12)

53. Chỉ Có Chúa Jêsus (Khải Huyền – Phần 11) | Only Jesus (Rev. – Part 11)

52. Bảy Ống Loa – Phần 1 (Khải Huyền – Phần 10) | The Seven Trumpets – Part 1 (Rev. – Part 10)

51. Quyển Sách Đóng Bảy Ấn (Khải Huyền – Phần 9) | The Scroll With Seven Seals (Rev. – Part 9)

50. Con Thú Dưới Đất (Khải Huyền – Phần 8) | The Beast Out Of The Earth (Rev – Part. 8)

49. Con Thú Dưới Biển (Khải Huyền – Phần 7) | The Beast Out Of The Sea (Revelation – Part 7)

48. Ai Có Quyền Đóng Đinh Chúa Giêsu (Khải Huyền – Phần 6) | Who Can Crucify Jesus (Rev – Part 6)

47. Hội Thánh Si-miệc-nơ (Khải Huyền – Phần 5) | Church of Smyrna (Revelation – Part 5)

46. Hội Thánh Ê-phê-sô (Khải Huyền – Phần 4) | Church of Ephesus (Revelation – Part 4)

45. Ngôi Sao Trong Tay Hữu (Khải Huyền – Phần 3) | Stars In His Right Hand (Revelation – Part 3)

44. Sách Khải Huyền: Giăng (Phần 2) | Book of Revelation: John (Part 2)

43. Giới Thiệu Sách Khải Huyền (Phần 1) | Introduction To Book of Revelation (Part 1)Chúa Ba Ngôi Hiệp Một Và Đền Tạm | The Trinity & Tabernacle


Bảy Ngọn Núi | The 7 Mountains
Ba Tầng Trời | The 3 Heavens


12. Tầng Trời Thứ Ba Tuyệt Vời – Thiên Đng | The Third Heaven – Paradise

11. Có Ba Tầng Trời| There Are Three HeavensKẻ Thù: Con Rồng | Our Enemy: The Dragon


10. Quyền Lực Của Con Rồng | Power Of The Dragon

9. Ai là Kẻ Thù Chúng Ta? | Who Is Our Enemy?

8. Tôi Phải Chọn Ai? | Who Must I Chose?Khôn Ngoan và Lẽ Thât | Wisdom And Truths


7. Khôn Ngoan Gấp Mười Lần Hơn| Wisdom Ten Times Better

6. Đừng Cúng Tế Ma Quỷ | Don’t Sacrifice to DemonsLife And Death | Sống và Chết


5. ​The Richman or The Beggar: Who Had The Better Life? | Người Giàu Hoặc Người Ăn Xin: Đời Sống Ai ​Thành Công

4. What Is After Death? | Chết Đi Về Đâu?Who Is God? | Chúa Là Ai?


3. Jesus: Who Am I?​ | Giêsu: Ta Là Ai?

2. Satan! Back Off! | Hỡi Satan! Hãy Lui Ra! 

1. Encounter With God | Gặp Chúa Trong Cơn Bão