1. Encounter With God
Gặp Chúa Trong Cơn Bão

2. Satan! Back Off!
Hỡi Satan! Hãy Lui Ra! 

3. Jesus: Who Am I?
​ Giêsu: Ta Là Ai?

4. What Is After Death? Chết Đi Về Đâu?

5. ​The Richman or The Beggar: Who Had The Better Life? 
Người Giàu Hoặc Người Ăn Xin: Đời Sống Ai ​Thành Công

6. Don’t Sacrifice to Demons
Đừng Cúng Tế Ma Quỷ

7. Wisdom Ten Times Better
Khôn Ngoan Gấp Mười Lần Hơn

8. Who Must I Chose?
Tôi Phải Chọn Ai?

9. Who Is Our Enemy? Ai là Kẻ Thù Chúng Ta?

10. Power Of The Dragon
Quyền Lực Của Con Rồng

11. There Are Three Heavens Có Ba Tầng Trời